Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2014

siatkareczka
Mógłbym trzymać Cię w ramionach całą wieczność ale to wciąż byłoby za krótko.
— Pogoda na miłość.
Reposted fromresort resort viaxannabelle xannabelle
siatkareczka
teraz już wiesz, czemu Piotruś Pan nie chciał dorosnąć
— ..
siatkareczka
6583 3374
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxannabelle xannabelle
siatkareczka
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viaxannabelle xannabelle
0158 6fe6
|urbn
    lxr|
|more here|
Reposted fromjustadream justadream viaxannabelle xannabelle
siatkareczka
9853 dd86
Reposted fromscorpix scorpix viamolotovcocktail molotovcocktail
siatkareczka
8188 2c5c
siatkareczka
3494 277a 500
! musi
Reposted frommysoul mysoul viamolotovcocktail molotovcocktail
1982 96ed
Reposted fromsoplica soplica viascorpix scorpix
siatkareczka
6340 5791 500
Reposted fromstillflexin stillflexin viascorpix scorpix
siatkareczka
5733 4d65
Reposted fromumorusana umorusana viamadeleinee madeleinee
siatkareczka
  • „Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana”
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viasmoothhhh smoothhhh
siatkareczka
Najgorsza noc to ta, kiedy boisz się tego, co nastąpi rano...
— ???
Reposted fromwish78 wish78 viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia
siatkareczka
2733 de91
Reposted fromflesz flesz viasmoothhhh smoothhhh
siatkareczka

siatkareczka
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viasmoothhhh smoothhhh
siatkareczka
7538 403d
Reposted fromawkwardx awkwardx viasmoothhhh smoothhhh
siatkareczka

-To chyba nawet nie chemia, tylko jakaś elektryka.

-Tak. Wysokich napięć. Między nami. 

— Lubię z Tobą.
Reposted fromagapka agapka viazgubilamsie zgubilamsie
siatkareczka
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
siatkareczka
1978 043b
shiiiiiiiiiiiiiiit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl